Temperatura powietrza

Temperatura na Ziemi zależy od wielu czynników, jednym z waż-niejszych jest wysokość Słońca nad horyzontem i kąt padania promieni, są one różne w poszczególnych szerokościach geograficznych. Równie ważnym czynnikiem jest albedo, które różnicuje prędkość na- .grzewariia się różnego typu podłoża. Ciemniejsze podłoże znacznie szybciej pochłania promieniowanie słoneczne i szybciej je oddaje. Znacznie wolniej ogrzewa się podłoże jasne czy też białe. Woda nagrzewa się wolniej od lądu, ale też wolniej oddaje ciepło. Pochłania energię i przekazuje na znaczne głębokości. Dobowe wahania temperatury mogą sięgać warstwy do 10-20 m, zaś roczne do 150-400^m. Duże zbiorniki wodne wpływają na spadek temperatury latem ij ej wzrost zimą. Ląd natomiast szybciej się ogrzewa, ale też i szybciej oddaje ciepło. Dobowe wahania temperatury sieoaia do 1 m. zaś roczne do 15-20 m. Duże masy lądowe wpływają na wzrost temperatury wiecie, natomiast zimą na jej spadek. Wpływ na temperaturęw danym miejscu mają również prądy morskie, które mogą prowadzić do ocieplenia lub oziębienia powietrza. Ponadto ważnym czynnikiem wpływającym na temperaturę jest stogień zachmurzenia. Duża ilość chmur pochłania promieniowanie słoneczne, ‚^natomiast jooeą-zapo- biega utracie ciepła j powoduje ogrzanie powietrza promieniowaniem odbitym od podstawy chmur. Kolejnym czynnikiem wpływającym na temperaturę są zanieczyszczenia atmosfery pochodzące przede wszystkim ze spalania paliw, zanieczyszczenia pochodzenia przemysłowego, jak i powstające wskutek naturalnych procesów, jak np. wybuchy wulkanów uwalniające do atmosfery ogromne ilości pyłów

– Powietrze w troposferze porusza się nie tylko w kierunku pozio-mym (wiatry), ale również i w pionowym (końwekcja). Związane\są z tym przemiany adiabatyczne, które polegają na tym, że powietrze jest sprężandfoub rozprężanego powoduje jego ogrzanie (podczas opadania w dół) bą3ż ochłodzenie (podczas wznoszenia się w górę) bez wymiany ciepła z otoczeniem. Tak więc całkowita ilość energii w jednostce powietrza pozostaje stała. Podczas opadania powietrza dokonują się jego przemiany suchoadiabątyczne, zaś podczas wznoszenia przemiany sucho- a dalej wilgotnoadiabatyczne (związane z opadami). Gradientjwilgotnoadiabatyczny wynosi 0,65°C/100 m, zaś suchoadiabatygzny 0.98°C na 100 m.

Często takie procesy mogą być wymuszone przez ukształtowanie terenu. Należy również dodać, że proces powstawania chmur i kon-densacji pary wodnej doprowadza do wydzielania się ciepła ? podnoszenia temperatury, natomiast proces parowania wody prowadzi do obniżenia jej temperatury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *